Slovník důležitých pojmů

Základní kapitál

Termín používaný v oblasti podnikání a financí. Jedná se o částku peněz, kterou vkládají zakladatelé nebo akcionáři do společnosti při jejím založení.

Zákon o evidenci skutečných majitelů

Zákon o evidenci skutečných majitelů stanovuje povinnost podniků poskytovat informace o svých skutečných majitelích do centrálního registru.

Rejstříkový soud v Praze

Rejstříkový soud v Praze, obvykle označován jako Krajský soud v Praze, je instituce, jejíž pravomocí je mimo jiné zaznamenávat změny o společnostech ve veřejných rejstřících. 

Právní subjektivita

Právní subjektivita nebo také právní osobnost označuje schopnost účastnit se právních jednáních, vystupovat a jednat v řízení před soudem a být plnoprávným účastníkem právních vztahů.

Vznik právnické osoby

Při vzniku právnické osoby dochází nejprve k jejímu založení, což se děje na základě zakladatelského právního jednání, zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiným způsobem dle právního předpisu.

Oznámení o nástupu do zaměstnání

 Oznámení o nástupu do zaměstnání je dokument sloužící k potvrzení nového pracovního poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Listina obsahuje základní identifikační údaje zaměstnance a zaměstnavatele a informace o aktuálním zdravotním pojištění. 

Obchodní korporace

Obchodní korporace je nezávislá právnická osoba, která má právní subjektivitu. Obvykle je vytvořena za účelem podnikání, správy vlastního majetku nebo investování (ale může mít i jiný neveřejný cíl). Mezi obchodní korporace se řadí všechny druhy obchodních společností, mj. veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a bytová družstva.

Kmenový list

Kmenové listy patří mezi cenné papíry. Představují podíl na určité společnosti s ručením omezeným (s. r. o.). Aby mohla společnost kmenový list vydat, musí mít tuto skutečnost výslovně uvedenou ve své společenské smlouvě. Kmenový list je vždy vydáván k určitému podílu. Pokud je tedy v dané s. r. o. pouze jeden podíl vlastněný jedním společníkem, vydá společnost jeden kmenový list. Výhodou je jeho snadná převoditelnost na jinou osobu.

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby je organizační jednotka podniku, jehož sídlo se nachází na území jiného státu. Tato jednotka je v obchodním rejstříku zapsaná pouze pod názvem zřizovatele s dodatkem „odštěpný závod“. Nemá vlastní právní subjektivitu – pouze vykonává právní úkony jménem svého zřizovatele (tj. zahraničního podniku).

Svěřenský fond

Svěřenský fond (nesprávně také svěřenecký fond) je institut, který umožňuje jednotlivci (zakladateli) převést majetek do fondu spravovaného vybranou osobou správcem. Cílem svěřenského fondu je spravovat tento majetek a nakládat s ním ve prospěch určené instituce nebo určené osoby. Ten, kdo má prospěch z majetku, který spravuje někdo jiný, se označuje jako obmyšlený nebo beneficient. Může jít například o členy rodiny zakladatele fondu nebo charitativní organizace.

Skutečný majitel

Skutečný majitel je fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo ovládá právnickou osobu (nebo podíl na právnické osobě), má na ni vliv, určuje její uspořádání nebo z ní má pro sebe přímo nebo zprostředkovaně významné příjmy. Skutečný majitel nad sebou nemá nikoho dalšího, nikoho nadřazeného.

Nejvyšší orgán akciové společnosti

Nejvyšším orgánem akciové společnosti (a. s.) je tzv. valná hromada. Jde o shromáždění všech akcionářů, tedy vlastníků akcií dané společnosti. Svolání valné hromady probíhá pravidelně nebo mimořádně, vždy minimálně jednou za rok. Probírají se a řeší se na ní věci klíčové pro fungování společnosti (například volba členů představenstva, rozhodování o výplatě dividend, fúze nebo rozpuštění společnosti). 

Zákon o veřejných rejstřících

Zákon o veřejných rejstřících je obecně závazný právní předpis, který upravuje zřízení, fungování a správu veřejných rejstříků. Veřejné rejstříky jsou databáze, které shromažďují a uchovávají údaje o fyzických a právnických osobách.

Nejvyšší orgán akciové společnosti

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Valná hromada je schůze akcionářů, kterou jednatel společnosti musí svolat minimálně jednou ročně, nejdéle do šesti měsíců od posledního dne předešlého účetního období a při řešení závažných otázek. Během valné hromady mají akcionáři možnost vyjadřovat své názory a hlasovat o důležitých záležitostech společnosti.

Korporace

Korporace je právnická osoba, která má z pohledu práva status osoby samostatné, má právní subjektivitu (tj. právní osobnost), ale ne klasickou svéprávnost. Tvoří ji osoby fyzické nebo statutární orgány, které za ni právně jednají a zastupují ji. Existují dva hlavní druhy korporací: obchodní společnosti a veřejnoprávní korporace.

Plná moc k zastupování jednatele VZOR

Jednou z výhod společností je možná zastupitelnost jednatele. Využijete ji zejména u formálních jednání, schůzí a vykonávání různých právních úkonů.

IČO

Jde o zkratku slov Identifikační Číslo Osoby. Používá se k identifikaci a odlišení jednotlivých právnických osob a podnikajících fyzických osob. Každý subjekt může mít pouze jedno takové číslo. V České republice je toto číslo osmimístné a pro každý subjekt zcela unikátní. (Pozor, IČO ve smyslu Identifikační Číslo Organizace se používalo v minulosti a dnes už jej český zákon nezná.)

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem obchodních společností, kterou lze v ČR založit za účelem podnikání. Založit ji může jeden společník, ale i více společníků (maximální počet je 50). Z názvu společnosti (tj. z obchodní firmy společnosti) musí být jasně patrné, že se jedná o tento typ podnikání. Proto je součástí názvu například zkratka s. r. o. nebo spol. s r. o.

Uplatnění ztráty z minulých let

Uplatnění ztráty z minulých let je mechanismus, který umožňuje podnikům v České republice snížit svou daňovou povinnost o ztráty utrpěné v předchozích obdobích. Tento mechanismus umožňuje vyrovnat ztráty s příjmy a snížit tak daňovou základnu.

Datová schránka

Elektronická schránka je úložiště sloužící k doručování dokumentů a zpráv buď od orgánů veřejné moci, nebo naopak orgánům veřejné moci. Jednoduše řečeno datovou schránku využijete k oboustrannému „dopisování“ s úřady. Její výhodou je, že vše vyřídíte online a nemusíte na úřad fyzicky.

1 2 3 4 ... 8 »

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru