Slovník důležitých pojmů

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele upravuje vztah mezi společností a jednatelem. 

Reorganizace (ve smyslu insolvence)

Zatímco konkurs společnosti spočívá v postupném prodeji dlužníkova majetku a následném rozdělení mezi věřitele, reorganizace je očistným procesem založeným na snaze podnik ozdravit a nadále jej provozovat. 

Prioritní dluhopisy

Majitel prioritního dluhopisu má právo na přednostní úpis akcií dané společnosti. 

Prioritní akcie

Prioritní akcie, zkráceně priority, jsou dle obchodního zákoníku § 278 akcie, se kterými jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku, likvidačním zůstatku nebo na jiných vlastních zdrojích.

Podíl na zisku

Společníci zakládají s. r. o. za účelem dosažení zisku. 

Podíl na likvidačním zůstatku

Dojde-li ke zrušení obchodní společnosti s likvidací, každý společník má právo na podíl na likvidačním zůstatku. 

Povinné odvody za zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen za zaměstnance každý měsíc odvádět zdravotní pojištění, jehož sazba činí 9 %, zaměstnanec hradí další 4,5 %.

Předmět podnikání

Za předmět podnikání jsou považovány činnosti obsažené v živnostenském zákoně (viz § 3)

Převod jmění společnosti na společníka

V případě, že se firma ruší bez likvidace, příslušní společníci se mohou rozhodnout, že zvolí společníka, který společnost převezme včetně jmění a ostatní společníky vyplatí. 

PRIBOR

PRIBOR neboli Prague InterBank Offered Rate.

PRIBID

Zkratkou PRIBID (Prague Interbank Bid Rate) se myslí průměrná úroková sazba, za kterou si české banky mohou ukládat peníze u jiných českých bank.

Ovládací smlouva

Prostřednictvím ovládací smlouvy se jedna smluvní strana zavazuje podrobit se řízení druhé smluvní strany.

Opční listy

Opční listy neboli “warranty”, jsou burzovně obchodované cenné papíry, které svému držiteli dávají právo nakoupit či prodat podkladové aktivum (např. akcie) za předem sjednanou cenu.

Ochranná známka

Ochranná známka slouží jako právní nástroj k identifikaci firmy či výrobku nebo k jejímu odlišení od dalších firem přinášejících na trh stejné nebo podobné produkty. 

Obchodní tajemství

Dle zákona § 504 jsou za obchodní tajemství považovány konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisí s daným závodem.

Monistický systém

Monistický systém je kombinovaný typ vnitřního řízení akciových společností, který je založen na jediném orgánu, jehož výkonní členové jsou pověření statutární a kontrolní činností. 

Nominee služby

Nominee služby nabízí firmy, které za pravidelný roční poplatek poskytují osoby do funkce statutárního orgánu společnosti. 

Nominee ředitel

Nominee ředitel neboli neexekutivní ředitel, je osoba, která vystupuje jménem společnosti, zpravidla jedná s bankami, věřiteli či vládními organizacemi.

Nominee akcionář

Skutečný vlastník akcií si může zvolit registrovaného vlastníka, tzv. nominee akcionáře (FO nebo PO), jenž bude držet akcie jeho jménem.

Zápis z valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

1 2 3 4 ... 7 »

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru