Nejvyšší orgán akciové společnosti

Nejvyšším orgánem akciové společnosti (a. s.) je tzv. valná hromada. Jde o shromáždění všech akcionářů, tedy vlastníků akcií dané společnosti. Svolání valné hromady probíhá pravidelně nebo mimořádně, vždy minimálně jednou za rok. Probírají se a řeší se na ní věci klíčové pro fungování společnosti (například volba členů představenstva, rozhodování o výplatě dividend, fúze nebo rozpuštění společnosti). 
Valná hromada má rozhodovací pravomoc, to znamená, že závěry hlasování jsou závazné. Na valné hromadě mají akcionáři právo hlasovat a podílet se na rozhodování ve všech záležitostech, které jsou na pořadu jednání.
Chat on WhatsApp