Nejvyšší orgán akciové společnosti

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Valná hromada je schůze akcionářů, kterou jednatel společnosti musí svolat minimálně jednou ročně, nejdéle do šesti měsíců od posledního dne předešlého účetního období a při řešení závažných otázek. Během valné hromady mají akcionáři možnost vyjadřovat své názory a hlasovat o důležitých záležitostech společnosti.
Valná hromada má zpravidla širokou pravomoc a odpovědnost za klíčová rozhodnutí. Rozhoduje například o volbě a odvolání členů představenstva, účetních uzávěrkách, výplatě dividend, změnách stanov společnosti a dalších záležitostech, 
Na valné hromadě mají akcionáři právo hlasovat v souladu s výší svého vkladu nebo podle jiných pravidel stanovených vnitřními předpisy společnosti. Výsledky hlasování určují směr společnosti.
Chat on WhatsApp