Plná moc k zastupování jednatele VZOR

Jednou z výhod společností je možná zastupitelnost jednatele. Využijete ji zejména u formálních jednání, schůzí a vykonávání různých právních úkonů.


Co je plná moc? 
Plná moc je dokument o smluvním zastoupení a určuje, která osoba je pověřená jednáním za někoho jiného. Osoba, která někoho zastupuje, se nazývá zmocněnec. Osoba zastupovaná, která uděluje plnou moc, se nazývá zmocnitel. Plná moc zaniká buď splněním úkonu, pro který byla udělena, uplynutím doby uvedené na plné moci nebo odvoláním.
Není důležité dodržet formátování a vzhled plné moci. Důležité je, aby obsahovala informace, které jsou dané zákonem, tedy: 
jméno a příjmení, datum narození a bydliště zmocnitele,
jméno a příjmení, datum narození a bydliště zmocněnce,
název, sídlo a IČO v případě právnických osob,
vymezení rozsahu pravomocí (co má zmocněnec v rámci plné moci vykonat a do kdy),
datum a místo udělení plné moci,
podpis zmocnitele a zmocněnce.
Aby plná moc platila, budete potřebovat takto připravený dokument úředně ověřit. Za malý poplatek (30 Kč k 29. 6. 2023) ověření provede notář, Czech Point nebo Česká pošta.
 
Chat on WhatsApp