Korporace

Korporace je právnická osoba, která má z pohledu práva status osoby samostatné, má právní subjektivitu (tj. právní osobnost), ale ne klasickou svéprávnost. Tvoří ji osoby fyzické nebo statutární orgány, které za ni právně jednají a zastupují ji. Existují dva hlavní druhy korporací: obchodní společnosti a veřejnoprávní korporace.
Mezi veřejnoprávní korporace se řadí územní veřejnoprávní korporace (kraje, obce, městské části) a osobní veřejnoprávní korporace (lékařská, advokátní a další profesní komory). Tyto korporace mají obvykle určitý veřejný úkol, mohou vlastnit majetek a uzavírat smlouvy. 
Mezi obchodní korporace patří veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a bytová družstva. Obchodní korporace má společný, jiný než veřejný cíl (například podnikání, správu vlastního majetku nebo investování). Podmínky, které musí obchodní korporace splňovat v ČR stanovuje Zákon o obchodních korporacích. 
Korporace mají mnoho výhod, jako je omezená odpovědnost vlastníků za dluhy a závazky společnosti, kontinuita existence i při změně vlastníků, možnost kumulovat kapitál prostřednictvím prodeje akcií a větší důvěryhodnost na trhu. Zároveň podléhají regulacím a mají povinnost plnit daňové a právní předpisy.
Chat on WhatsApp