Slovník důležitých pojmů

Fúze

Fúze je v podstatě sloučení dvou nebo více společností do jedné. Upravuje ji zákon o přeměnách obchodních společností a družstev.

IBAN

Zkratkou IBAN se označuje International Bank Account Number. Jedná se o mezinárodní číslo bankovního účtu. 

IČO

V českém prostředí se jedná o unikátní osmimístné číslo, které slouží jako identifikační pro právnické i fyzické osoby. IČO se v tuzemsku používá již od roku 1989.

Insolvence

Insolvencí se označuje stav, kdy právnická nebo fyzická osoba není schopná plnit své závazky a nachází se v úpadku. 

Jednatel

Jednatel je osobou, která oficiálně vystupuje za firmu. Představuje statutární orgán u společnosti s ručením omezeným.

Komanditní společnost

Komanditní společnost představuje právnickou osobu, která se řadí mezi osobní obchodní společnosti. Upravuje ji zákon o korporacích. 

Koncesovaná živnost

Jedná se o speciální činnosti, na jejicž regulaci má stát zvláštní zájem.

Koncesní listina

Koncesní listina kdysi sloužila jako doklad, který potvrzoval oprávnění k provozování koncesované živnosti. 

Konkurs

Konkurs představuje jeden ze způsobů, jak řešit insolvenci subjektu (majetkový úpadek). Jedná se o speciální soudní řízení, ve kterém se majetek dlužníka rozprodá, a z výtěžku se vyplatí věřitelé.

Likvidace firmy

Zrušení společnosti s likvidací upravuje zákon § 70 obchodního zákoníku a její vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.

Nekalá soutěž

Za nekalou soutěž se označuje stav, kdy daný subjekt jedná v rozporu s dobrými mravy.

Nekoncesovaná živnost

Živnost je podnikatelská činnost provozovaná pod vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.

Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání si můžeme vysvětlit jako provozování určité činnosti za účelem výdělku bez potřebného živnostenského oprávnění. 

Neplatnost společnosti

Neplatnost společnosti může vzniknout na základě několika situací: 

Notář

Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním. Vykonává některé státem garantované činnosti jako je sepisování veřejných listin, včetně jejich ověřování.

Notářský zápis

Tímto pojmem se označuje listina, kterou sepisuje notář a která má charakter veřejné listiny.

Ochranná známka

Ochranná známka slouží jako nástroj k ochraně značky, prostřednictvím které firma identifikuje: 

Obchodní podíl

Výše obchodního podílu určuje, jak moc se může společník podílet na rozhodnutích v rámci společnosti. 

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík funguje jako veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o podnikatelích. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že do něj může kdokoli svobodně nahlížet a pořizovat z něj výpisy.

Odpovědný zástupce

Odpovědný zástupce umožňuje fyzické osobě podnikat v oborech, které vyžadují živnostenské oprávnění, ale podnikatel pro něj nesplňuje požadované podmínky, typicky vzdělání.

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru