Zápis z valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 
Do její kompetence spadá schvalování účetní uzávěrky, rozdělení zisku a ztráty, jmenování jednatelů nebo rozhodování o změně společenské smlouvy. Setkání musí probíhat alespoň jednou za rok, kde členové zhotoví zápis z valné hromady. Ten musí obsahovat tyto náležitosti:
– firmu a sídlo společnosti
– místo a dobu konání valné hromady
– jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
– popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady
– rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování
Chat on WhatsApp