Zmocněnec

Zmocněncem může být jak právnická, tak fyzická osoba. 
V případě fyzické osoby je nutné, aby jednala vždy osobně. Za právnickou osobu pak jedná statutární orgán. Zmocněnec je v rámci udělení plné moci vždy přímo odpovědný zmocniteli. Plná moc zaniká v případě, že zmocněnec vykonal to, pro co byla plná moc udělena. 
Chat on WhatsApp