Jak založit s.r.o. krok za krokem

21.04.2019

Rozhodli jste se založit s.r.o. a zajímá vás, jaké dokumenty a vklad je třeba si připravit, kolik vás to bude stát a jak společnost s ručením omezeným  založit? Máme pro vás podrobný návod, díky kterému na nic nezapomenete.

 Se společností s ručením omezeným ručíte do výše nesplacených vkladů

Společnost s ručením omezeným je stále nejrozšířenější a nejoblíbenější formou podnikání v České republice. Všechna práva a povinnosti upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Hlavní výhoda spočívá v tom, že společníci firmy neručí za závazky svým celým majetkem, ale pouze do výše nesplacených vkladů. V praxi to znamená, že pokud se firma dostane do úpadku, hrozí zde nižší riziko exekuce. Pokud by své závazky neplnila fyzická podnikající osoba (OSVČ), pak by mohlo dojít k exekuci osobního majetku, což v případě s. r. o. nehrozí. Odpovědnosti se ale nemohou zbavit členové orgánů společnosti (jednatelé), pokud se prokáže, že při správě společnosti porušili zákon a způsobili úpadek společnosti.

jak založit sro

Konkrétní postup, jak založit s.r.o.

A nyní už se pojďme podívat na samotný postup, jak založit s.r.o.:

 

Založení s.r.o. bez sídla i se sídlem na 6 či 12 měsíců za konečných 9 900 Kč

 

Cena 9 900 Kč bez DPH za kompletní založení Vaší nové s.r.o. je konečná a zahrnuje všechny poplatky za expresní zápis do obchodního rejstříku, vyřízení volných živností a chcete-li, tak i poskytnutí sídla na 6 či 12 měsíců v programu GOLD.

 

Bez notáře se při zakládání s. r. o. neobejdete

V případě, že hodláte založit firmu jako jediný společník, bude vám k tomu stačit zakladatelská listina. Bude-li společníků víc, pak musíte sepsat společenskou smlouvu. V každém případě ale budete potřebovat notáře, který s vámi smlouvu sepíše a v případě vašeho zájmu také podá návrh na zápis firmy do obchodního rejstříku. Soupis zakladatelské listiny obvykle stojí 4 000 Kč bez DPH.

 

Potřebné dokumenty k založení s. r. o.

K notáři si připravte tyto dokumenty: občanské průkazy společníků a jednatelů, výpis z trestního rejstříku budoucích jednatelů společnosti (ten opatří notář online) a souhlas majitele budoucího sídla společnosti s umístěním sídla. Pokud je nemovitost, kde bude mít společnost sídlo, ve společném jmění manželů, je třeba souhlas obou manželů.

 

Co všechno patří do zakladatelské listiny, nebo společenské smlouvy?

Zakladatelská listina, nebo společenská smlouva musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 • Název firmy (pozor, aby se nejednalo o klamavý nebo zaměnitelný název, otestujte ho na justice.cz)
 • Adresu sídla společnosti (pokud bude firma sídlit v pronajatých prostorách, budete potřebovat souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla)
 • Určení zakladatele, nebo společníků
 • Určení správce podílu, pokud jeden podíl je ve spoluvlastnictví více osob
 • Předmět podnikání (podle typu budete potřebovat živnost)
 • Výši základního kapitálu a vkladu každého společníka včetně lhůty splacení vkladu
 • Jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým budou jednat jménem společnosti
 • Určení správce vkladu
 • Stanovení výše rezervního fondu a způsob vytvoření

 

jak založit sro

JUDr. Ondřej Preuss,

zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz.

„Velmi praktické je přímo ve společenské smlouvě umožnit konání valné hromady přes telekonferenci a také hlasovaní na dálku, tzv. per rollam. Může to šetřit čas a peníze.“

Co si rozmyslet před založením

Před rozhodnutím o založení společnosti by měl být vypracován obchodní plán alespoň na období následujících tří let. Vypracovat by ho měl někdo, kdo s tím má zkušenosti a není pod vlivem optimismu budoucích společníků. Společníci by si měli mezi sebou vyjasnit kromě jiného i to, jak se bude každý z nich podílet na chodu společnosti a jak za to bude odměňován. Důležité je dohodnout, a ve společenské smlouvě zakotvit, i případná předkupní práva na podíly a pravidla jejich uplatňování.

 

Podíly ve společnosti ve společném jmění manželů

Založení společnosti je také významné z hlediska toho, že i když jsou podíly ve společnosti vedené v obchodním rejstříku na jednu osobu, můžou být ve skutečnosti ve společném jmění manželů. I když to není formálně vyžadováno, doporučujeme, aby všichni ženatí a vdané předložily ostatním společníkům písemný souhlas druhého manžela se vznikem společnosti a investicí do jejího kapitálu. Ten, kdo zakládá společnost dvou společníků, na které se každý podílí 50 % hlasovacích práv, si musí být vědom rizika destabilizace společnosti, když se společníci nedohodnou na další strategii. O těchto i dalších možných rizicích by se měli společníci před založením informovat u advokáta.

 

jak založit sro

JUDr. Ondřej Preuss,

zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz.

 „Obzvláště diskutovanou otázkou je řešení vypořádání společného jmění při rozvodu manželů. Manžel – společník společnosti je podle právní úpravy v občanském zákoníku (§ 149) povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho majetek samostatný. Vypořádání se tedy týká například i částky počátečního vkladu do společnosti, pokud byla vložená ze společného jmění manželů.“

Vklad dejte raději vyšší než symbolickou korunu

Základní kapitál společnosti původně činil 200 000 Kč. To už ale od roku 2014 neplatí a nyní je minimální peněžitý vklad stanoven na symbolickou 1 Kč. Odborníci se ale shodují na tom, že takto nízký vklad není nejšťastnějším řešením a doporučují minimální vklad alespoň 50 000 Kč. Mimo to můžete do firmy vložit i nepeněžitý vklad (movité věci i nemovitosti), který ale musí být oceněn soudním znalcem. Od banky pak dostanete potvrzení o složení peněžitých prostředků, které musíte vzít k notáři. Účet v bance založí osoba uvedená v zakladatelské listině, nebo společenské smlouvě jako správce vkladu. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv výši kapitálu, a společnost ho nebude ihned potřebovat, je možné, za splnění zákonných podmínek, aby si ho od nově vzniklé společnosti společníci dočasně vypůjčili.

 

Na živnostenský úřad nemusíte osobně

Abyste mohli podnikat s novou společností, budete potřebovat také živnostenský list. Kvůli tomu je třeba, abyste kontaktovali živnostenský úřad. Nemusíte na něj osobně, žádost můžete poslat také elektronicky nebo poštou prostřednictvím jednotného registračního formuláře. Po zaplacení
1 000 Kč poplatku získáte výpis z živnostenského rejstříku. DIČ poté získáte od finančního úřadu.

 

Podmínky založení s. r. o.

Než se rozhodnete, jak velký vklad do firmy vložíte, mějte na paměti, že by to jednak měla být částka vyšší než symbolická 1 Kč a zároveň by měla být dobře dělitelná, abyste si usnadnili převody a změny podílů. Nezapomeňte, že k sídlu budete potřebovat souhlas vlastníka nemovitosti s úředně ověřeným podpisem.  Jako jednatel rovněž potřebujete čistý trestní rejstřík (ve vztahu k úmyslně spáchanému trestnému činu v souvislosti s podnikáním) a pokud budete podnikat s vázanou, koncesovanou nebo řemeslnou živností, pak ustanovte také odpovědného zástupce.

 

Typy živností a podmínky jejich získání

 1. K získání volné živnosti potřebujete pouze být starší 18 let a bezúhonný.
 2. K získání řemeslné nebo vázané živnosti budete muset splnit ještě další podmínky, většinou se jedná o prokázání odborné způsobilosti.
 3. Posledním typem jsou živnosti koncesované a ty můžete provozovat pouze na základě koncese. Patří sem například výroba a úprava alkoholických nápojů, vývoj, výroba nebo úpravy střelných zbraní apod. celý seznam najdete zde.

 

Zápis do obchodního rejstříku přes notáře vás vyjde levněji

Do 90 dnů od založení společnosti musíte vy nebo váš notář podat žádost o zápis do obchodního rejstříku. Žádost podaná prostřednictvím notáře je výhodnější nejenom z hlediska snížené administrativy.  Zápis vás také vyjde levněji a rychleji, protože notář má dálkový přístup do obchodního rejstříku a uloží tam i potřebné dokumenty. Poplatek za založení společnosti s ručením omezeným činí u notáře 2 700 Kč. Pokud žádost podáte sami přes rejstříkový soud, zaplatíte 6 000 Kč.

 

V každém případě si připravte tyto dokumenty:

 • společenskou smlouvu případně zakladatelskou listinu
 • živnostenské oprávnění
 • výpisy z rejstříku trestů všech jednatelů 
 • výpis z katastru nemovitostí, kde uvedete sídlo firmy
 • listinu o splnění vkladových povinností, kterou vám dá banka

 

Shrnutí jednotlivých kroků

Celý postup založení společnosti vyžaduje správné sladění jednotlivých kroků. Nejprve je vhodné notáře navštívit a informovat se o jeho konkrétních podmínkách a cenách. Následně je třeba získat výpisy z rejstříku trestů, (třeba na Czech pointu), následně souhlas s umístěním sídla společnosti od majitele nemovitosti s jeho ověřeným podpisem. Poté následuje sepsání zakladatelské listiny, nebo společenské smlouvy opět u notáře. Pak je nutné požádat o živnostenský list, založit konto v bance a celý proces završuje druhá návštěva notáře, který provede zápis společnosti do obchodního rejstříku.

 

Daňové a ohlašovací povinnosti pro podnikatele

Jakmile začnete s firmou podnikat, nezapomeňte se přihlásit na příslušné úřady. Nově budete platit také některé daně. Na co byste rozhodně neměli zapomenout?

Czech point

Na nejbližší úřadovně Czech pointu si jednatel musí vyzvednout přístupová práva pro aktivaci datové schránky a schránku neprodleně aktivovat. Schránka a její provoz je v základní verzi bezplatná.

 

Finanční úřad

Jakmile je vaše společnost zapsána v obchodním rejstříku, registrujte se do 15 dnů na finančním úřadě. Přihlášku podejte prostřednictvím nově zřízené datové schránky a portálu Finanční správy.

 

 Kdy se stanete plátcem DPH?

Jako podnikatel se můžete stát plátcem DPH povinně nebo dobrovolně. Záleží to na vašem obratu. Povinnost stát se plátcem DPH mají firmy, jejichž obrat za posledních 12 měsíců přesáhne částku
1 milion Kč.
V některých případech se vám vyplatí stát se plátcem DPH i v případě, že je váš obrat nižší nebo začínáte s podnikáním. Jedná se o situaci, kdy jsou vaši zákazníci rovněž plátci DPH.

 

U některých věcí pořízených společností před datem registrace pak není možné DPH dodatečně odečíst. Více o této problematice si přečtete v článku Vše, co jste chtěli vědět o DPH.

 

Kdy podávat daňové přiznání?

Podnikatelé musí podávat daňové přiznání k DPH buď jednou měsíčně, nebo jednou za čtvrtletí. Od roku 2016 navíc s vyplněným kontrolním hlášením.

 

Silniční daň

Pokud využíváte auto k podnikání, pak vás nemine ani placení silniční daně. Přiznání budete podávat jednou ročně do konce ledna. Podobná povinnost platí i v případě, že pro účely podnikání bude používané vozidlo v soukromém vlastnictví.

 

Tip pro vás! Finanční správa uvádí na svých stránkách pravidelně každý rok daňový kalendář pro aktuální rok. Díky němu si můžete vyfiltrovat daně, které platí přímo pro vás a na nic tak nezapomenete.

 

Zdravotní a sociální pojištění

Máte-li zaměstnance, pak vás nemine pravidelné posílání záloh na sociální a zdravotní pojištění. Právnické osoby mají povinnost do 8 dnů od chvíle, kdy zahájili podnikatelskou činnost nebo přijali nového zaměstnance, nahlásit tuto skutečnost na ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Jako zaměstnavatel si budete celkový vyměřovací základ pro odvod pojištění počítat ze součtu vyměřovacích základů všech zaměstnanců. Aktuální výši minimální mzdy, minimální zaručené mzdy a potažmo minimálního vyměřovacího základu zjistíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Jako zaměstnavatel (podnikatel) musíte být k platbě zdravotního pojištění registrován u všech zdravotních pojišťoven, které si jako svou pojišťovnu zvolili vaši zaměstnanci.

 

Na co jako podnikatel nezapomenout

Na konci března vždy podejte daňové přiznání, pokud nevyužíváte služby daňového poradce. Se skončením účetního období vzniká řada povinností, vztahujících se k uveřejňování dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku. Typicky platí pro s. r. o. a a. s. Často také podnikatelé zapomínají na účetní závěrku a tzv. zprávu o vztazích propojených osob. Důležité je i nové aktuální znění společenské smlouvy, nebo zakladatelské listiny, které musíte uložit do sbírky listin. Dejte si na to pozor. Za nedodržení těchto povinností hrozí citelné finanční pokuty, v tom nejhorším případě může dojít i ke zrušení společnosti.

 

Tip pro vás! V každém případě vám doporučujeme najít si na tyto záležitosti účetní, která se bude o daňové a další odvody starat místo vás. Pokud nechcete dlouhodobě spolupracovat s externím účetním, vyhledejte ho alespoň kvůli prvotní konzultaci.

 

Kolik tedy založení společnosti s ručením omezeným stojí a jak dlouho to trvá?

Pokud si budete zakládat firmu sami, kolik vás to minimálně bude stát? Do nákladů na založení s. r. o. musíte započítat sepsání zakladatelské listiny u notáře asi 4 000 Kč bez DPH, kolek za živnostenský list 1 000 Kč, poplatky u banky, žádost na zápis do obchodního rejstříku 2 700 Kč. Poplatky u banky závisí na konkrétní bance, kterou si vyberete a žádost do obchodního rejstříku může být i 6 000 Kč, v závislosti na tom, zda požádáte notáře nebo se sami obrátíte na rejstříkový soud. Celý proces založení trvá zhruba měsíc, pokud ale zápis do obchodního rejstříku provede notář je společnost zaregistrována většinou následující den.   Pokud někoho zaráží vyšší cena u zápisu bez notáře je to proto, že zápis provedený přímo notářem je pro soud administrativně jednodušší.

 

Založte si firmu s. r. o. na klíč

K snazšímu založení s. r. o. můžete využít ještě službu založení společnosti na klíč nebo nákup ready made firmy. O co se jedná?

 • Založení společnosti na klíč

Výhoda pro vás spočívá v tom, že se o nic nemusíte starat sami. Jedná se o službu vhodnou především pro podnikatele, kteří zakládají svou první společnost a potřebují pomoc. Založení s. r. o. vás bude stát 9 900 Kč bez DPH a zahrnuje i vyřízení živnosti. K tomu si navíc můžete vybrat pro svou novou společnost také sídlo. Podnikáte za 5-10 dní.

 

 • Koupě ready made firmy

Koupě již založené společnosti má svou výhodu hlavně v rychlosti, s jakou začnete podnikat. Nemusíte čekat dlouho a za firmu jednáte za 24 hodin. U ready made firem se nemusíte starat opravdu o nic. Firmy mají splacený základní kapitál a nikdy nevykonávaly žádnou činnost, takže je téměř jisté, že nemají žádné závazky ani pohledávky.

 

 • Výběr nového sídla

K tomu máte možnost vybrat si také zcela nové sídlo na prestižní adrese v Brně, Ostravě nebo Praze. Kromě toho vám bude k dispozici také recepční, která v případě vašeho zájmu může v místě sídla přebírat došlou poštu, spravovat vaší datovou schránku nebo vyřizovat telefonní hovory a předávat vám vzkazy. V tomto případě je však nutné ověřit, zdali takové virtuální sídlo neporušuje daňové zákony.

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru