Jak založit akciovou společnost krok za krokem?

11.10.2021

Chystáte se založit akciovou společnost a zajímá vás, jak na to? Přinášíme vám jednoduchý návod a výčet všeho, co budete potřebovat, včetně přehledu důležitých orgánů a. s.

Co je akciová společnost?

Akciová společnost je typ kapitálové společnosti, jejíž základní jmění tvoří určitý počet akcií (cenných papírů) o určité nominální hodnotě. Akcie společnosti jsou v držení akcionářů, kteří mají právo na podíl ze zisku a pravomoc podílet se na řízení firmy. Neručí však za její závazky. Stejně jako společnost s ručením omezením i akciová společnost ručí pouze do výše svého majetku.

Založení akciové společnosti krok za krokem

Při zakládání akciové společnosti záleží na tom, zda firmu zakládá jeden člověk, nebo více osob. V případě jednoho zakladatele (ať už je to fyzická, či právnická osoba) se sepisuje tzv. zakladatelská listina ve formě notářského zápisu. Jestliže akciovou společnost zakládá více osob, je nutné sepsat tzv. zakladatelskou smlouvu (rovněž ve formě notářského zápisu).

V obou případech musí dokument obsahovat:

 • název a sídlo společnosti,
 • předmět podnikání,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií včetně jejich nominální hodnoty,
 • počet akcií jednotlivých zakladatelů včetně jejich emisního kurzu (částky, za kterou se akcie vydává) a způsobu splacení,
 • správce vkladu,
 • návrh stanov.

Poznámka: Součástí názvu společnosti musí být označení „akciová společnost“, případně „a. s.“ nebo „akc. spol.“.

Jak tedy postupovat?

1.     Získejte základní kapitál

Jako každá společnost i ta akciová si žádá určitý základní kapitál. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným, kde postačí počáteční vklad i v hodnotě 1 Kč, musí základní kapitál akciové společnosti činit minimálně 2 000 000 Kč.

2.     Odsouhlaste stanovy

Akciovou společnost nezaložíte bez tzv. stanov. Ty musejí mít podle zákona podobu notářského zápisu. Ve stanovách se zpravidla uvádí:

 • název společnosti,
 • výše počátečního kapitálu a způsob splacení emisního kurzu akcií,
 • předmět podnikání,
 • počet akcií a jejich nominální hodnota,
 • počet hlasů spjatých s jednou akcií a způsob hlasování akcionářů na valné hromadě,
 • způsob svolávání valné hromady a vymezení jejího pole působnosti,
 • druh systému vnitřní struktury – dualistický/monistický (viz níže),
 • počet členů dalších orgánů společnosti a vymezení jejich působnosti,
 • způsob rozdělení zisku a uhrazení ztráty,
 • postup při doplňování a změně stanov.

3.     Vyřiďte si podnikatelské oprávnění

Před podáním žádosti o zápis do obchodního rejstříku budete potřebovat podnikatelské oprávnění v podobě živnosti.

4.     Zajistěte si souhlas vlastníka nemovitosti

Zápis do obchodního rejstříku nemůže proběhnout bez souhlasu vlastníka nemovitosti, ve které máte sídlo společnosti.

Tip: Chcete mít sídlo společnosti na lukrativní adrese bez zbytečných nákladů navíc? Využijte virtuální sídlo v Praze, Brně či Ostravě.

5.     Nechte společnost zapsat do obchodního rejstříku

Odsouhlasením stanov se akciová společnost teprve ustavuje. Do 6 měsíců od jejího ustavení musíte podat návrh na zápis firmy do obchodního rejstříku. Společnost je oficiálně založena až v den zápisu.

Orgány a důležité funkce akciové společnosti

Akciové společnosti se podle vnitřní struktury dělí na dva druhy – dualistické a monistické –, přičemž každá z nich má jiné statutární orgány a důležité funkce.

Dualistický systém

Akciovou společnost s dualistickým systémem řídí více osob (zpravidla akcionářů) současně. Jejím statutárním orgánem je předsednictvo, které jedná za společnost navenek.

Interní kontrolu správného chodu firmy zajišťuje dozorčí rada, jejímž členem nesmí být nikdo, kdo je zároveň členem předsednictva.

Nejvyšším orgánem je valná hromada, kterou tvoří akcionáři. Jejím úkolem je kromě jiného určování dlouhodobých cílů a obchodního směřování firmy nebo volení, případně odvolávání členů představenstva.

Monistický systém

V akciové společnosti, kterou řídí pouze jedna osoba (typicky tomu tak je v momentě, kdy má společnost pouze jednoho akcionáře), je statutárním orgánem správní rada.

Novela zákona, která vešla v účinnost na počátku letošního ruku, ruší v monistických akciových společnostech funkci statutárního ředitele. Jeho pravomoci tak přebírá správní rada.

I v akciové společnosti s monistickým systémem zůstává nejvyšším orgánem valná hromada.

Založení akciové společnosti je značně náročné, a to především po finanční stránce. Pokud hledáte schůdnější alternativu, založte si s. r. o.

Chcete mít fungující firmu do několika hodin a bez starostí? Zauvažujte nad nákupem hotové ready made společnosti. Firmu se sídlem na prestižní adrese v Praze, Brně nebo Ostravě, splaceným základním kapitálem a připravenou k podnikání vám předáme do 24 hodin.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru