Valná hromada a jednatel. Jaké jsou jejich pravomoci a povinnosti?

12.04.2021

Každá firma musí mít své vedení. U společností s ručením omezeným jsou nepostradatelnými články jednatelé a valné hromady. Seznamte se s nejdůležitějšími orgány, bez kterých se společnosti neobejdou.

Chystáte se začít podnikat? Jak založit s. r. o., si přečtěte zde. V tomto článku vám prozradíme vše, co potřebujete vědět o valné hromadě a jednatelích společnosti.

Valná hromada

Valná hromada je nejdůležitější a největší orgán společnosti. Zpravidla se jí účastní všichni vlastníci společnosti. Schází se v intervalech stanovených zakladatelskou listinou nebo jinými stanovami, a to minimálně jednou ročně. Ve výjimečných případech ji může statutární orgán svolat i mimo stanovené termíny.

Pravomoci valné hromady

Pravomoci valné hromady upravuje zákon o obchodních korporacích. Valná hromada smí rozhodovat o všech záležitostech týkajících se společnosti. Například:

 • upravuje stanovy společnosti a společenské smlouvy,
 • zvyšuje nebo snižuje základní kapitál,
 • schvaluje účetní uzávěrky,
 • rozděluje zisk,
 • volí a odvolává členy orgánů společnosti.

Svolání valné hromady

Ve společnosti s ručením omezeným svolává valnou hromadu jednatel prostřednictvím písemné pozvánky, kterou účastníci musejí obdržet nejpozději 15 dnů před datem konání.

Pozvánka obsahuje:

 • jméno a sídlo společnosti,
 • čas a místo konání,
 • program valné hromady,
 • návrh usnesení,
 • podpis svolavatele.

Jednatel

Jednatel je jednou z nejvýše postavených osob ve společnosti. I proto se často zaměňuje s majitelem. V menších podnicích se tyto funkce mohou překrývat. Ve větších firmách ale bývají jednatelem a majitelem dvě různé osoby. V nadnárodních korporátech často vykonává funkci jednatele více lidí.

Jednatel se na rozdíl od společníků zapisuje do obchodního rejstříku, ale svou práci může začít vykonávat už v den svého jmenování. Do funkce ho volí a jmenuje valná hromada.

Pravomoci a povinnosti jednatele

Každá společnost s ručením omezeným musí mít svého jednatele. Jeho funkci definuje české obchodní právo. Jednatel zodpovídá za hospodaření firmy a zastupuje ji na veřejnosti.

Jednatel smí:

 • uzavírat smlouvy,
 • najímat nové zaměstnance,
 • zmocnit osoby k podpisu smluv,
 • zmocnit osoby, které budou zastupovat jeho funkci.

K jeho povinnostem patří:

 • pravidelné informování valné hromady o hospodaření firmy,
 • zajištění řádného vedení účetnictví a sestavení roční uzávěrky,
 • pravidelné aktualizace seznamu společníků,
 • svolávání valné hromady.

Do funkce jednatele lze jmenovat pouze zletilou osobu, která je zplnomocněna k výkonu právních úkonů. Jednatel nemusí být v zaměstnaneckém poměru se společností, ale je vázán řadou pravidel.

Nesmí:

 • šířit citlivé informace o společnosti,
 • zpronevěřit majetek společnosti,
 • uzavírat zjevně nevýhodné obchody,
 • podnikat ve stejném oboru.

Za případné nedodržení povinností ručí svým majetkem.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru