Jaké sankce vám hrozí, když nestihnete zaplatit daně v termínu?

29.11.2021

Daň z příjmů, z nemovitosti i DPH mají vlastní termíny pro podání příslušných přehledů. Ztrácíte se v nich? Přečtěte si, jaké to jsou i jaké vám hrozí sankce při opožděném zaplacení vyměřených daní.

Daň z příjmů

Daň z příjmů se vztahuje na každou výdělečně činnou fyzickou i právnickou osobu. Zatímco zaměstnanci mají s daněmi zpravidla minimum starostí, osoby samostatně výdělečně činné musejí každoročně podávat finančnímu úřadu přehled o svých příjmech a výdajích v podobě daňového přiznání.

Termín pro podání daňového přiznání a zároveň pro zaplacení vypočtené daně připadá na 1. dubna nebo na 1. května, podáváte-li přiznání elektronicky (případně na následující pracovní den, pokud termín připadá na víkend či svátek). Pokud využíváte služby daňového poradce, termín se automaticky prodlužuje do 1. července (případně na následující pracovní den, pokud termín připadá na víkend či svátek).

Tip: Ušetřete za služby daňových poradců. Přečtěte si, jak si jako podnikatel poradit s daněmi snadno a sami.

Sankce za nezaplacení daně z příjmů

Nestihli jste poslat daňové přiznání nebo zaplatit daň? Pak zbystřete. Kromě pokut vám totiž hrozí i úroky z prodlení.

Za neodevzdané daňové přiznání nebo nezaplacenou daň z příjmů vám finanční úřad může vyměřit pokutu v minimální výši 500 Kč a v maximální výši 300 000 Kč.

V praxi bývají prvních pět pracovních dní úřady poměrně benevolentní. Jakmile vás ale vyzvou k úhradě nezaplacené daně, začnou vám od 6. dne naskakovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z vypočtené daně. Maximální výše úroků je stanovena na 5 % z vypočtené daně.

Sankce za přiznání nižší daně

Nastane-li situace, že vám bude muset finanční úřad daň doměřit, hrozí vám opět dva druhy sankcí:

  • penále ve výši 20 % z doměřené daně,
  • úrok z prodlení ve výši 0,05 % z doměřené daně za každý den opoždění.

Další sankce a pokuty související s daní z příjmů

Na některé plátce daně se vztahuje povinnost podávat daňové přiznání elektronicky, nikoli v papírové podobě. Konkrétně jde o ty, kteří mají zřízenu datovou schránku nebo musejí mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem.

V případě, že se vás tato povinnost týká, a vy daňové přiznání přesto podáte v písemné podobě, vyměří vám finanční úřad jednorázovou pokutu ve výši 2 000 Kč.

Daň z nemovitých věcí

Jak už z názvu vyplývá, daň z nemovitých věcí každoročně zatěžuje všechny vlastníky pozemků, staveb a dalších nemovitých jednotek.

Přiznání k dani z nemovitosti se podává k 31. lednu, přičemž nejzazší termín pro zaplacení daně připadá na poslední den v květnu.

Sankce při nezaplacení daně z nemovitých věcí

Za nezaplacení daně z nemovitosti má finanční úřad pravomoc udělit vám pokutu ve výši až 0,05 % ze stanovené daně, a to za každý den opoždění. Celková pokuta však nesmí přesáhnout 5 % ze stanovené daně a zároveň 300 000 Kč.

DPH

Plátci daně z přidané hodnoty mají povinnost podávat nejen daňové přiznání k DPH, ale i kontrolní hlášení, a to měsíčně, případně čtvrtletně v závislosti na jejich zdaňovacím období.

Termín pro podání daňového přiznání k DPH i kontrolního hlášení je vždy k 25. dni po skončení zdaňovacího období.

Sankce a pokuty související s DPH

Při opožděném podání daňového přiznání nebo kontrolního hlášení vám hrozí pokuta ve výši:

  • 1 000 Kč – za podání dokumentů po termínu, ale ještě před první výzvou finančního úřadu,
  • 10 000 Kč – za podání dokumentů až po výzvě finančního úřadu,
  • 50 000 Kč – za nepodání dokumentů ani v náhradní lhůtě stanovené finančním úřadem.

V souvislosti s opravným daňovým přiznáním nebo kontrolním hlášením, které si finanční úřad vyžádá z důvodu změny či doplnění údajů, vám hrozí pokuta:

  • 30 000 Kč – za nepodání opravným daňového přiznání nebo kontrolního hlášení dle výzvy,
  • 50 000 Kč – za nezměnění či nedoplnění údajů dle výzvy finančního úřadu.

Usoudí-li finanční úřad, že záměrně maříte správu daní, má právo vám uložit pokutu až 500 000 Kč.

Účelem pokut a sankcí je zajistit řádné placení daní, které je nezbytné ke správnému fungování celého systému státu. V případě jakýchkoli komplikací týkajících se daňových přiznání, přehledů nebo samotného placení daní, je důležitá otevřená komunikace s příslušnými úřady. Naopak hra na „mrtvého brouka“ vám může vysloužit ještě tučnější pokuty.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru