Obsah

Články

Kdo je prokurista a jaké jsou jeho pravomoci?

Kdo je prokurista

Zdroj: Pixabay

Kdo je prokurista?

Prokurista je jakákoli fyzická osoba zmocněná majitelem
firmy k vykonávání právních úkonů, ke kterým se jinak vyžaduje
samostatná plná moc. Jde o úkony, ke kterým dochází při provozu podniku (případně
závodu či pobočky). Prokura jako institut vychází z § 450 zákona č. 89/2012
Sb., (nový) občanský zákoník.

Udělení prokury

Český zákon nestanovuje podmínky, kterých musí osoba
dosáhnout, aby se mohla stát prokuristou. Prokurista může být jakákoli
fyzická osoba
(nehledě na věk, vzdělání či státní příslušnost), která je
způsobilá k právním úkonům.

Prokura nesmí být udělena právnické osobě. Prokurista musí
být rovněž zapsán v obchodním rejstříku. Svých pravomocí však
nabývá již při udělení plné moci.

Pravomoci prokuristy

Prokuristovi je udělena pravomoc vykonávat všechny úkony,
ke kterým by v jiném případě byla vyžadována plná moc od majitele podniku.
Je oprávněn například:

  • uzavírat obchodní smlouvy,
  • přijímat úvěry,
  • odprodávat majetek.

Prokurista však nemá pravomoc přenést prokuru na třetí osoby
nebo ji udělit dalším osobám.

Prokurista nemusí být zmocněn pouze k provozování
celého podniku jako celku. Jeho pravomoci mohou být omezeny na konkrétní
obchodní závod nebo pobočku. Omezení pravomocí musí být rovněž zapsáno
v obchodním rejstříku
.

Typy prokury

Rozlišují se dva typy prokury – individuální a hromadná.
V rámci individuální prokury udělil majitel pravomoci pouze jedné osobě.
Hromadná prokura znamená, že pravomoci prokuristy má více osob najednou. Pokud
není určeno jinak, jedná každý z prokuristů za podnik samostatně.

Odměna prokuristy

Prokurista je za svou práci odměňován klasickou mzdou,
která podléhá běžnému zdanění – 15 %. Prokurista, jako zaměstnanec, si
může základ daně snížit o slevu na poplatníka a další slevy, na které má ze
zákona nárok.

Jeho odměna podléhá odvodům na zdravotním a sociálním
pojištění.

Odpovědnost prokuristy

Podle ustanovení § 454 nového občanského zákoníku je
prokurista povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
Dále je povinen konat informovaně v zájmu podniku a musí se vyvarovat jakémukoli
konkurenčnímu jednání nebo střetu zájmů.

Pokud svých povinnosti nedostojí, jeden ze statutárních
orgánů společnosti (jednatel, valná hromada či dozorčí rada) může jeho funkci
pozastavit.
Takové pozastavení musí být vždy zaneseno do obchodního
rejstříku.

Prokurista vs. jednatel

Jednatel
jedná jménem společnosti jako statutární orgán, kdežto prokurista je zástupcem
společnosti
, který za ní jedná jako její zaměstnanec.

Je prokurista statutární orgán?

Prokurista není statutární orgán podniku. Statutární
orgány u jednotlivých typů obchodních společností stanovuje obchodní zákoník. Post
prokuristy vzniká na základě rozhodnutí majitele firmy.

Zánik prokury

Prokura zaniká výpovědí ze strany prokuristy nebo odvoláním
prokuristy ze strany majitele. Dále přirozeně končí smrtí prokuristy. Naopak smrtí
majitele podniku prokura nezaniká.

Přečtěte si také:

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp