Kdo je prokurista a jaké jsou jeho pravomoci?

02.08.2021

Znáte pojem prokura? Víte, jak vám prokurista může usnadnit podnikání? Přečtěte si vše, co potřebujete vědět o udělení svých pravomocí druhým osobám.

Kdo je prokurista

Zdroj: Pixabay

Kdo je prokurista?

Prokurista je jakákoli fyzická osoba zmocněná majitelem firmy k vykonávání právních úkonů, ke kterým se jinak vyžaduje samostatná plná moc. Jde o úkony, ke kterým dochází při provozu podniku (případně závodu či pobočky). Prokura jako institut vychází z § 450 zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník.

Udělení prokury

Český zákon nestanovuje podmínky, kterých musí osoba dosáhnout, aby se mohla stát prokuristou. Prokurista může být jakákoli fyzická osoba (nehledě na věk, vzdělání či státní příslušnost), která je způsobilá k právním úkonům.

Prokura nesmí být udělena právnické osobě. Prokurista musí být rovněž zapsán v obchodním rejstříku. Svých pravomocí však nabývá již při udělení plné moci.

Pravomoci prokuristy

Prokuristovi je udělena pravomoc vykonávat všechny úkony, ke kterým by v jiném případě byla vyžadována plná moc od majitele podniku. Je oprávněn například:

  • uzavírat obchodní smlouvy,
  • přijímat úvěry,
  • odprodávat majetek.

Prokurista však nemá pravomoc přenést prokuru na třetí osoby nebo ji udělit dalším osobám.

Prokurista nemusí být zmocněn pouze k provozování celého podniku jako celku. Jeho pravomoci mohou být omezeny na konkrétní obchodní závod nebo pobočku. Omezení pravomocí musí být rovněž zapsáno v obchodním rejstříku.

Typy prokury

Rozlišují se dva typy prokury – individuální a hromadná. V rámci individuální prokury udělil majitel pravomoci pouze jedné osobě. Hromadná prokura znamená, že pravomoci prokuristy má více osob najednou. Pokud není určeno jinak, jedná každý z prokuristů za podnik samostatně.

Odměna prokuristy

Prokurista je za svou práci odměňován klasickou mzdou, která podléhá běžnému zdanění – 15 %. Prokurista, jako zaměstnanec, si může základ daně snížit o slevu na poplatníka a další slevy, na které má ze zákona nárok.

Jeho odměna podléhá odvodům na zdravotním a sociálním pojištění.

Odpovědnost prokuristy

Podle ustanovení § 454 nového občanského zákoníku je prokurista povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Dále je povinen konat informovaně v zájmu podniku a musí se vyvarovat jakémukoli konkurenčnímu jednání nebo střetu zájmů.

Pokud svých povinnosti nedostojí, jeden ze statutárních orgánů společnosti (jednatel, valná hromada či dozorčí rada) může jeho funkci pozastavit. Takové pozastavení musí být vždy zaneseno do obchodního rejstříku.

Prokurista vs. jednatel

Jednatel jedná jménem společnosti jako statutární orgán, kdežto prokurista je zástupcem společnosti, který za ní jedná jako její zaměstnanec.

Je prokurista statutární orgán?

Prokurista není statutární orgán podniku. Statutární orgány u jednotlivých typů obchodních společností stanovuje obchodní zákoník. Post prokuristy vzniká na základě rozhodnutí majitele firmy.

Zánik prokury

Prokura zaniká výpovědí ze strany prokuristy nebo odvoláním prokuristy ze strany majitele. Dále přirozeně končí smrtí prokuristy. Naopak smrtí majitele podniku prokura nezaniká.

Přečtěte si také:

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru