100 € s.r.o.aneb založte si společnost s ručením omezeným levněji

15.06.2016

Dne 7. června 2016 vstoupily v účinnost dvě novely právních předpisů, kterými došlo ke změně zákona o soudních poplatcích a ke změně vyhlášky o notářském tarifu.

Při splnění určitých stanovených podmínek díky nim značně ušetříte na nákladech při založení a vzniku společnosti s ručením omezeným.

Podmínky, které musíte dodržet:

 • zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným (tj. v případě jednoho společníka zakladatelská listina a v případě více společníků společenská smlouva) musí obsahovat pouze povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích; těmito náležitostmi jsou pouze obchodní firma (název) a sídlo, identifikační údaje každého společníka, předmět podnikání a případně i činnosti, výši základního kapitálu, výši vkladu připadající na podíl každého společníka se závazkem zakladatelů ho splatit a lhůtu pro jeho splacení, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, určení prvních jednatelů a určení správce vkladů,
 • vkladová povinnost zakladatelů musí být splněna splacením v penězích (nelze využít nepeněžitý vklad) a
 • zápis zakládané společnosti do obchodního rejstříku musí být proveden na žádost přímo notářem, který sepsal notářský zápis o zakladatelském právním jednání zakládané společnosti, a to na podkladě tohoto notářského zápisu takzvaným přímým zápisem.

Při splnění uvedených podmínek je snížena odměna notáře za sepis zakladatelského právního jednání téměr o polovinu, a zápis společnosti (prvozápis) do obchodního rejstříku notářem je plně osvobozen od soudního poplatku. 

 

Kdy musíte uhradit soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku?

Ke snížení odměny notáře za sepis zakladatelského právního jednání by nedošlo a zakladatelé společností s ručením omezeným by byli nuceni uhradit v příslušné výši soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku, pokud by chtěli:

 • chtěli mít ve svých zakladatelských listinách či společenských smlouvách uvedenu další úpravu svých práv a povinností či jiných záležitostí souvisejících s danou společností
 • chtěli by využít možnosti dispozitivní právní úpravy, která jim umožňuje se odchýlit od pravidel stanovených pro běžné společnosti s ručením omezeným
 • chtěli by například upravit různé druhy podílů nebo umožnit vlastnění více podílů jedním společníkem
 • vložit do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad 
 • nebo si nechat společnost zapsat do obchodního rejstříku soudem

 

Jaké další náklady vám se založením společnosti vzniknou?

Při založení společnosti s ručením omezeným počítejte i s dalšími náklady než jen s odměnou notáře za sepis zakladatelského právního jednání a případným soudním poplatkem. Těmito dalšími náklady jsou např.:

 • správní poplatek za případná živnostenská oprávnění
 • náklady na ověření podpisů na potřebných dokumentech
 • náklady na případné výpisy z rejstříku trestů
 • náklady na výpis z katastru nemovitostí k objektu sídla
 • odměna za případné další právní služby při vyhotovování dalších listin potřebných pro založení a vznik společnosti a při obstarávání dalších dokumentů
 • odměna za případné další stejnopisy notářského zápisu, kdy jeden stejnopis je zdarma a u každého dalšího stejnopisu se každá stránka platí, přičemž pro založení a vznik společnosti bývá potřeba více než jeden stejnopis notářského zápisu a další případné hotové výdaje.

Za přímý zápis společnosti do obchodního rejstříku notářem je účtována odměna za notářský zápis o osvědčení splnění požadavků pro zápis do obchodního rejstříku, k jejichž splnění došlo až po sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání.

Z výše uvedených informací je tedy patrné, že od tohoto měsíce dojde k významnému snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezením. I tak pro ušetření další nákladů a hlavně času, který byste museli vynaložit pro návštěvu úřadů doporučujeme využít služeb profesionálů, kteří za Vás všechny potřebné náležitosti vyřídí. 

 

Přečtěte si také:

Založení společnosti v UK

Založení společnosti v USA

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru