Obsah

Články

Ready-made či založení s.r.o. s tichým společníkem

Peníze pro podnikání vám může půjčit banka, ale i někdo jiný. A může to být pro obě strany velmi výhodné.

Cena

Příplatek k ceně ready made či založení s.r.o.
2000 Kč bez DPH*

* Cena je za přípravu dokumentace pro konkrétního klienta (který nemusí být na schůzce přítomen) a kompletní poradenství v této věci. Lze objednat i samostatně mimo koupi či založení s.r.o.

Podstata tichého společníka 

Podnikatel se skvělým podnikatelským plánem může žádat banku o úvěr na rozjezd svého podnikání. Pokud jej ale nedostane, má ještě možnost využít možnost, která se blíží klasickému úvěru: tiché společenství.
 

Podstatou tichého společenství je, že kdokoliv vloží do podnikání jiné osoby nějaký svůj vklad, a podnikatel mu tento vklad zhodnocuje tím, že na něj převádí určitou část svého zisku. A pokud se mu v podnikání nedaří, pak ztrátu nenese sám, ale nese ji spolu s ním i jeho tichý společník.

Výhodou pro podnikatele je zejména onen podíl tichého společníka na ztrátě společnosti. Pokud se mu v podnikání nedaří, nevytváří zisk a přitom musí splácet úvěr, pak je to často prvním krůčkem ke konkursu. 

Výhodou pro tichého společníka je to, že pokud jeho podnikatel má opravdu dobrý podnikatelský plán, tak ve velmi krátké době může tuto svou investici zajímavě zhodnotit. A naopak o ni může taktéž velmi rychle přijít. Ale pokud jim vzájemná spolupráce nevyhovuje, pak je velmi snadné se rozejít.

Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku vyplývajícího z podílu tichého společníka na výsledku podnikání.

Toto vše umožňuje Zákon č. 89/2012, Občanský zákoník
 

Smlouva

Podnikatel musí nejprve se svým tichým společníkem sepsat smlouvu o tichém společenství. V ní uvedou, kdo z nich je podnikatel a kdo je tichým společníkem, dále označí předmět vkladu a jeho hodnotu a vymezí, na jakou část ročního zisku má tichý společník nárok. Pokud si dohodnou podíl tichého společníka např. ve výši 30 % zisku, pak ve stejné výši se bude tichý společník podílet i na ztrátě společnosti.

Předmětem vkladu nemusí být pouze hotovost, může to bát jakákoliv jiná hmotná i nehmotná věc. Tento vklad přechází dnem účinnosti smlouvy do vlastnictví podnikatele a je tedy nezbytné provést všechny úkony spojené s převodem věci (např. přepis vlastnictví k domu v katastru nemovitostí).

 

Tiché společenství může být uzavřeno na dobu určitou i neurčitou, podíl tichého společníka může být stanoven v jednotné výši po celou dobu trvání tichého společenství nebo může být stanoven pro každý rok v jiné výši. Vždy však musí být jeho výše dohodnuta předem. Rovněž není možné uzavřít tiché společenství s tím, že jako podíl na zisku mu náleží určitá minimální částka s případným bonusem za vysoký zisk. Podíl společníka musí být vždy podíl.

Účetnictví

Vzhledem k tomu, že tichý společník může vložit do podnikání vysokou částku a neuváženým stylem podnikání svého podnikatele by o ni mohl přijít, dává mu zákon možnost nahlížet do účetnictví podnikatele stejně jako vyžádat si roční uzávěrku.

Roční uzávěrka je z hlediska tichého společníka velmi důležitým dokladem. Z ní vyplývá s jakým hospodářským výsledkem skončilo v minulém účetním období podnikání a jaké důsledky z toho plynou pro tichého společníka. Pokud podnikatel vytvořil zisk, pak má tichý společník právo na vyplacení příslušného podílu, a to do 30 dnů od vyhotovení roční uzávěrky. Pokud však podnikatel skončil rok se ztrátou, pak se ztráta připadající na tichého společníka umaže z jeho vkladu. Pokud v následujících letech společnost vytvoří zisk, pak se nejprve dorovnává ta část vkladu, která byla dříve použita na uhrazení ztráty, a teprve poté, co vklad tichého společníka dosáhne své původní výše, se vyplácí podíl na zisku. Kdyby však podnikatel byl natolik neúspěšný, že by podíl tichého společníka na ztrátě dosáhl výše jeho vkladu, pak tiché společenství zaniká.

Konec smlouvy

Pokud podnikateli nebo tichému společníkovi tato spolupráce z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, pak se mohou dohodnout o jeho ukončení k jakémukoliv datu. Není-li možné dohody dosáhnout, pak lze v případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou dát výpověď z tichého společenství, a to nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku. Pokud by však hrozilo nebezpečí, že po uplynutí výpovědní lhůty nebude z důvodů vysokých ztrát vklad existovat nebo bude značně zmenšen, pak je možné dát soudu návrh, aby zrušil závazky vyplývající z této smlouvy o tichém společenství. Jinak smlouva o tichém společenství zaniká uplynutím sjednané doby, byla-li sjednána na dobu určitou, ukončením podnikání podnikatele, nebo prohlášením konkursu na jednoho ze subjektů smlouvy. Při zániku tichého společenství je podnikatel povinen tichému společníkovi vrátit jeho vklad upravený o jeho podíl na výsledku podnikání. Pokud by však vkladem byla nedělitelná věc, a podnikatel by vracel nižší vklad, než jaký byl do tichého společenství vložen, pak je možné, aby tichý společník svůj podíl, jímž se podílel na ztrátě podnikání, podnikateli vyplatil. Příjem tichého společníka se pro daňové účely považuje za příjem z kapitálového majetku a je třeba jej uvést v daňovém přiznání.

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp