Obsah

Články

Evidence skutečných majitelů

Evidence údajů o skutečných majitelích, nazývaná také jako Evidence skutečných majitelů, je informačním systémem veřejné správy. Do tohoto systému se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a skuteční majitelé svěřenských fondů. Evidence vedou jednotlivé rejstříkové soudy. Evidence je neveřejná, protože je určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány. 

Pokud chcete nahlédnout do zákona hledejte § 118b a násled. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Zápis

Zápis do evidence skutečných majitelů můžete podat pouze jako zapsaná osoba nebo svěřenecký správce, a to

přes notáře (počítejte s vyšší cenou za zápis) či
přes příslušný rejstříkový soud vyplněním elektronického inteligentního formuláře.

Tento formulář můžete vyplnit pouze elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde (https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular ). Přes tento formulář můžete provést prvozápis, změnu i výmaz . Formulář odešlete elektronicky (s uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslán datovou schránkou navrhovatele) nebo v listinné podobě (s ověřeným podpisem) příslušnému rejstříkovému soudu.

Zapisované údaje

Údaje, které jsou zapisovány plynou ze zákona § 118f zákona č. 304/2013 Sb. Jsou to zejména údaje:

jméno a adresa místa pobytu (popř. rovněž bydliště, jestliže se liší od adresy místa pobytu);
datum narození a rodné číslo (pokud bylo skutečnému majiteli rodné číslo přiděleno);
státní příslušnost;
údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, a to (a) údaj o podílu na hlasovacích právech (zakládá-li se na přímé účasti v právnické osobě), (b) údaj o podílu na rozdělovaných prostředcích (zakládá-li se na skutečnosti, že je jejich příjemcem) nebo údaj o jiné skutečnosti (pokud je postavení skutečného majitele založeno jinak).

Zapisované údaje mají odpovídat skutečnosti. Návrh na zápis tak podejte neprodleně po vzniku změny skutečného majitele.

Termíny

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů zapsat svého skutečného majitele.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (tj. obchodní korporace a družstva) musí údaje o skutečném vlastníkovi oznámit rejstříkovému soudu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely Zákona. Tento termín vypršel 1. ledna 2019.
Ostatní právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících mají údaje o skutečném vlastníkovi oznámit ve lhůtě do 3 let ode dne nabytí účinnosti, tj do 1. ledna 2021.

Poplatky

Poplatek za zápis do evidence skutečných majitelů je 1000 Kč a můžete jej uhradit koupí kolkové známky nebo převodem (počkejte, až vás soud vyzve).

Pokud využijete zápis přes notáře, můžete hradit pouze převodem. Počítejte však s vyšší cenou, neboť notáři si účtují navíc svou práci a nemají za tento úkon jednotný, notářskou komorou stanovený, ceník.  

Od poplatku jsou osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (spolky, společenství vlastníků jednotek atp.), svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) zákona č. 304/2013 Sb.  

Přístup k evidenci skutečných majitelů

Evidence je neveřejná, protože je určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány. Tyto orgány získají kompletní výpis. Částečný výpis z evidence skutečných majitelů pak může získat ten, kdo prokáže tzv. oprávněný zájem. Oprávněný zájem musí prokázat ve smyslu § 118g odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb. 

Získání výpisu zapsanou osobou

Jako zapsaná osoba (právnická osoba nebo svěřenecký fond) však můžete získat výpis z evidence skutečných majitelů se svými zapsanými údaji.

Tento výpis získáte žádostí u rejstříkového soudu.

Kdo je skutečný majitel?

Pojem skutečného majitele vymezuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve svém § 4 odst. 4. 

Dle tohoto zákona se skutečným majitelem rozumí „fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.“

Laicky řečeno je to ten, kdo již nemá nikoho dalšího nad sebou a kdo řídí činnost právnické osoby, a/nebo z její činnosti profituje. Tuto osobu stanoví právě ta konkrétní právnická osoba nebo svěřenecký fond. Ve společnosti se širší strukturou to může být oříšek a někdy to může být i nemožné. Nebojte se, skutečných majitelů může být i více.

Zákon stanovuje identifikátory, na základě kterých, lze skutečného majitele identifikovat. Více se dozvíte zde (https://issm.justice.cz/obecne-informace) 

Sankce

S případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou v současnosti spojeny žádné přímé sankce, tj. pokuta nebo zrušení likvidací, nicméně z nesplnění povinnosti mohou plynout negativní důsledky [srov. např. § 15 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, § 122 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, § 177 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů].

FAQ

Zápis do evidence skutečných majitelůi s sebou přináší spoustu otazníků a nejasností. Abychom Vám začátek podnikání usnadnili, zodpověděli jsme pro Vás nejčastější otázky týkající se této problematiky.

Otázka: Navrhovatel je zahraniční právnická osoba nebo svěřenecký fond?

Odpověď: Je-li navrhovatelem zahraniční právnická osoba, musí navrhovatel:

1)    přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

2)    listiny, které dokládají totožnost skutečného majitele, tj. výpis ze zahraničního registru obyvatel nebo odpovídající doklad státu, jehož je skutečný majitel občanem (typicky např. cestovní doklad).

3)    listiny, které dokládají pozici skutečného majitele. Pokud je pozice skutečného majitele zřejmá ze zápisu ve veřejném rejstříku či ze zakladatelského právního jednání právnické osoby, které je vloženo ve sbírce listin, není již pozici skutečného majitele třeba zásadně dokládat. Pokud ne, je třeba doložit pozici skutečného majitele například seznamem akcionářů, dohodou akcionářů, prohlášením společníků o jednání ve shodě atp. Zákon pro listiny dokládající pozici skutečného majitele nestanovuje specifické formální požadavky.

Otázka: Jak se dozvím, že bylo vše v pořádku zapsáno?

Odpověď: O zápisu skutečného majitele soud nevede řízení, a tedy ani nevydává rozhodnutí. Soud pouze buď zápis provede, nebo neprovede. S tím je spojen také fakt, že navrhovatel není ze strany soudu informován o úspěšnosti svého návrhu. Proto je v rámci formuláře pro zápis umožněno navrhovateli vyplnit emailovou adresu, na kterou systém v okamžiku případného úspěšného zápisu skutečného majitele automaticky zašle zprávu. Soud zapíše skutečného majitele do evidence skutečných majitelů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu došel návrh na zápis (§ 118i odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb.); jde o pořádkovou lhůtu.

Otázka: Soud můj návrh nezapsal. Co s tím?

Odpověď: Soud nezapíše údaje o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, jestliže návrh na zápis údajů o skutečném majiteli byl učiněn neoprávněnou osobou, nebyl podán na formuláři, neobsahuje všechny předepsané náležitosti, je nesrozumitelný nebo neurčitý nebo nebyl podán s listinami, jimiž mají být doloženy údaje o skutečném majiteli.

Neprovede-li soud zápis skutečného majitele, vyrozumí o tom soud navrhovatele do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na zápis (§ 118i odst. 4 zákona č. 304/2013 Sb.); jde o pořádkovou lhůtu. Ve vyrozumění soud uvede důvody neprovedení zápisu s poučením, jak lze nedostatky odstranit.

Otázka: Vdala jsem se a změnila jsem trvalou adresu. Musím to soudu hlásit novým návrhem?

Odpověď: Změnu údajů dle (§ 95 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb.), které jsou zapsány v základním registru nemusíte řešit, protože dojde ke změně údaje v základním registru a ta se automaticky promítne i do evidence skutečných majitelů.

Otázka: Jaký je můj příslušný rejstříkový soud?

Odpověď:Tím je krajský soud, v jehož obvodu (dle sídla) je obecný soud zapsané osoby (tj. právnické osoby nebo svěřenského správce). Jejich seznam naleznete zde (https://issm.justice.cz/podani-navrhu/info).

Otázka: Slyšel jsem, že zápis do evidence skutečných majitelů se má měnit. Jak?

Odpověď:Ministerstvo spravedlnosti nyní předložilo vládě  návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který by měl platit od 1.12.2020. Hlavní změny by měly obsahovat:

podrobnější a přesnější vymezení skutečného majitele;
vymezení způsobu přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů;
propracovanější upravení procesu zápisu údajů o skutečném majiteli (zápis v soudním řízení nebo prostřednictvím notáře);
automatické předávání některých údajů z veřejných rejstříků do evidence skutečných majitelů – tzv. automatický průpis;
postup řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci; a
stanovení sankcí 50.000 Kč a 250.000 Kč za porušení povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů.

Nově by měly všechny subjekty aktualizovat své údaje do 6 měsíců od nabytí účinnosti novely.

Mohlo by vás také zajímat...

Založení společnosti

Ve spolupráci s notářskou kanceláří nabízíme, kromě prodeje ready-made společností, také pomoc a podporu při zakládání nových společností. Pokud nevíte jak založit s.r.o. společnost sami a bojíte se odmítnutí svého návrhu rejstříkovým soudem anebo jste již takový návrh podali a soud jej odmítl nebo zamítl, využijte našich služeb. Vyhnete se tak komplikacím při podávání svých návrhů a současně budete mít společnost zapsanou relativně rychle!

Přečíst celý článek »
Chat on WhatsApp