Slovník důležitých pojmů

Zápis z valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

Do její kompetence spadá schvalování účetní uzávěrky, rozdělení zisku a ztráty, jmenování jednatelů nebo rozhodování o změně společenské smlouvy. Setkání musí probíhat alespoň jednou za rok, kde členové zhotoví zápis z valné hromady. Ten musí obsahovat tyto náležitosti:

- firmu a sídlo společnosti

- místo a dobu konání valné hromady

- jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

- popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady

- rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování

Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Nahoru