Správněprávní odpovědnost

Odpovědnost za protiprávní jednání, které se projednává ve správním řízení a sankce za něj ukládají správní orgány.
V zásadě se ho mohou dopustit jak fyzické, tak právnické osoby. U fyzické osoby nejčastěji hovoříme o přestupku. Odpovědnost u těchto osob se uplatní v případě, se jedná o nedbalost nebo úmysl. V širším slova smyslu se jedná o takové protiprávní jednání, u kterého je menší společenská nebezpečnost. Sankcemi mohou být napomenutí, propadnutí věci, pokuta nebo zákaz činnosti. 
Chat on WhatsApp