Ručení

Způsob zajištění dluhů podle občanského zákoníku. Základem ručitelského právního vztahu jsou tři osoby v podobě věřitele, dlužníka a ručitele. Ručitel, osoba odlišná od dlužníka, na sebe bere povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, že dlužník nebude plnit svůj dluh. Prohlášení, které ručitel v tomto případě učiní, nazýváme ručitelským a ze zákona (§ 2018 až 2028) musí mít písemnou formu. Nejčastější formy ručení vznikají u úvěrů, korporátních dluhopisů a zápůjček, u nichž věřitel obvykle vyžaduje zajištění, protože je dlužník není schopen ihned sám plnit. Pokud se ručitel zaváže ručením pouze do určité výše, hovoříme o částečném ručení. Ručení zaniká se zánikem samotného dluh. Nezaniká smrtí dlužníka, ani zánikem právnické osoby, která je dlužníkem.
Chat on WhatsApp