Prokura

Prokura je v podstatě určitý druh plné moci. Využívá se v
případech, kdy podnikatel zmocní danou osobu k veškerému právnímu jednání. 
Tato osoba se nazývá prokurista a musí být plné svéprávný. Prokura nabývá účinnosti již samotným udělením. Podnikatel, který prokuru uděluje, musí být zapsaný v obchodním rejstříku. Existují tyto druhy prokury: 
Chat on WhatsApp