Obchodní závod

Obchodní závod je v českém právním řádu definován jako organizovaný soubor jmění, vytvořený podnikatelem a z jeho vůle sloužící k provozování obchodní činnosti. Dříve byl označován termínem podnik. Zákon definuje závod jako soubor jmění, a ne majetku. Vzhledem k tomu, že jmění zahrnuje zisk a výdaje, obsahuje tedy i dluhy podnikatele. Součástí obchodního závodu jsou hmotné (nemovitosti, vybavení…) i nehmotné prvky (know-how, pohledávky…), ale také zaměstnanci. Právní systém pojímá závod jako samostatnou hromadnou věc za účelem snazší dispozice se závodem jako celkem, aniž by bylo nutné ve smlouvě vyjmenovávat všechny jednotlivosti náležící závodu. Český právní řád rozlišuje kromě klasického obchodního závodu ještě jeho zvláštní formu – tzv. rodinný závod, s určitými specifiky pramenícími z odlišných podmínek, za kterých je vytvářen.
Chat on WhatsApp