Notářský zápis

Tímto pojmem se označuje listina, kterou sepisuje notář a která má charakter veřejné listiny.
Určité právnické úkony musejí být povinně učiněny formou notářského zápisu. Ten obsahuje určení místa a dne úkonu, určení notáře a jeho sídla, určení účastníků a dalších zúčastněných osob, prohlášení účastníků ke způsobilosti k právním úkonům, ověření totožnosti zúčastněných osob, jejich podpis a razítko samotného notáře. 
Chat on WhatsApp