Společenská smlouva a její zákonem přípustné modifikace

Dne 7.6.2016 vešla v platnost novela zákonů č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (uváděný jako „NZSP“). Novela o soudních poplatcích mimo jiné zavedla osvobození od soudního poplatku za první zápis do obchodního rejstříku u společnosti, jejíž zakladatelská listina obsahuje jen povinné náležitosti podle občanského zákonu a zákona o obchodních korporacích, nebo její přípustné modifikace.

Novela zákona rozlišuje dvě základní podoby Zakladatelské listiny:

 1. Zakladatelská listina – pro s.r.o. s jediným společníkem
 2. Společenská smlouva – pro s.r.o. s více společníky

Podoba obou je v zásadě stejná a dle zákona hovoříme o tzv. "jednoduchém znění" Zakladatelské listiny/ Společenské smlouvy, které má přesně dané povinné náležitosti či přípustné modifikace, které uvádíme v seznamu níže. 

Pokud chtějí společníci některé z následujících ustanovení upravit odlišně od příslušných zákonných ustanovení (modifikací), nelze využít zjednodušené varianty společenské smlouvy, ale je třeba upravit Zakladatelskou listinu/ Společenskou smlou individuálně.

 

Skutečnosti, které lze ve společenské smlouvě upravit odchylně od zákonné úpravy (modifikace)

 • Úprava usnášeníschopnosti valné hromady a kvór potřebných k přijetí rozhodnutí
 1. §169 ZOK - valná hromada je usnášeníschopná jsou-li přítomní společníci, kteří mají alespoň 50% všech hlasů X spol. sml. může určit i vyšší nebo nižší počet společníků potřebných pro konání valné hromady 
 2. §170 ZOK - valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků (nestanoví-li zákon jinak) X ve spol. sml. lze stanovit vyšší počet hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí

 

 • Zakotvení možnosti vyplácet zisk jiným osobám než společníkům
 1. § 34 ZOK – Zisk lze rozdělit pouze mezi společníky X spol. sml. může umožnit, aby část zisku bylo možné vyplatit i jiným osobám (např. tichým společníkům, zaměstnancům apod.)

 

 • Zakotvení pravomoci valné hromady rozhodovat o změně společenské smlouvy, zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora
 1. §147 ZOK - společenskou smlouvu lze měnit jen dohodou všech společníků X spol. sml. může stanovit, že o změně spol. sml. rozhoduje valná hromada (pak není vždy nezbytně nutný souhlas všech společníků, v závislosti na druhu změny)
 2. §190 ZOK -  o zrušení společnosti s likvidací musí dohodnout všichni společníci dohodou X spol. sml. může stanovit, že o tom rozhoduje valná hromada (pak stačí souhlas 2/3 všech společníků)
 3. §190 ZOK -  o jmenování a odvolání likvidátora rozhoduje jednatel X spol. sml. může stanovit, že o tom rozhoduje valná hromada

 

 • Zakotvení různých zvláštních práv spojených s podíly společníků
 1. § 32 ZOK – Každý společník může mít pouze 1 podíl ve společnosti X společenská smlouva může umožnit, aby společník měl více podílů (je nutné např. při vydání kmenových listů k podílům)
 2. §207 ZOK - každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka bez souhlasu valné hromady X spol. sml. může převod podmínit souhlasem valné hromady A NEBO každý společník může převést svůj podíl na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady X - spol. sml. může zakázat převod na třetí osoby nebo jej podmínit souhlasem valné hromady A NEBO Společníci nemají ke svým podílům navzájem předkupní právo X společenská mslouva může zakotvit předkupní právo společníků k podílům ostatních společníků
 3. §43 ZOK - podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem X spol. sml. může stanovit, že podíl lze rozdělit i v jiných případech (např. bude-li společník chtít mít více podílů, typicky kmenové listy)
 4. §133 ZOK - podíl společníka se určuje podle poměru vkladu k výši základního kapitálu spol. sml. může určit jiný způsob/poměr
 5. §135 ZOK - všechny podíly jsou spojeny se stejnými právy a povinnostmi X spol. sml. může připustit vznik různých druhů podílů (pojí se s nimi různá práva a povinnosti a tato práva a povinnosti pak musí být zakotvena ve spol. sml.). Aby společník mohl vlastnit více podílů, popř. více podílů různých druhů, musí tak stanovit spol. sml.
 6. §137 ZOK - společnost může vydat kmenové listy jen určí-li tak spol. sml. X bez stanovení této možnosti ve spol. sml. nelze kmenové listy vydávat
 7. §161 ZOK - podíl na zisku odpovídá poměru podílů na společnosti společenská smlouva může podíly na zisku stanovit odchylně od podílů na společnosti

 

 • Zakotvení některých dalších zvláštních práv a povinností
 1. §36 ZOK - vypořádací podíl při zániku účasti společníka na společnosti jinak než převodem podílu se stanoví na základě výše základního kapitálu ke dni zániku účasti společníka spol. sml. může stanovit jiný způsob určení výše vypořádacího podílu
 2. §42 ZOK - po smrti/zániku společníka podíl společníka přechází na dědice nebo právního nástupce spol. sml. může toto vyloučit, nejedná-li se o jediného společníka
 3. §162 ZOK - společníci nemají povinnost poskytovat společnosti peněžité příplatky, ani jim to valná hromada nemůže uložit X spol. sml. může určit, že společníci mají povinnost poskytnout společnosti peněžitý příplatek
 4. §167 ZOK - Společníci musí na valné hromadě hlasovat osobně nebo v zastoupení hlasování na valné hromadě nebo mimo ní s použitím technických prostředků musí připouštět společenská smlouva
 5. §168 ZOK - společník se může nechat na valné hromadě zastoupit na základě plné moci má-li být stanovena nutnost ověřit podpis na plné moci, musí tak stanovit spol. sml.
 6. §184 ZOK - pozvánka na valnou hromadu musí být společníkům zaslána nejméně 15 dní předem a písemně spol. sml. může určit jinou lhůtu i jiný způsob oznámení
 7. §190 ZOK -  o schválení pachtu závodu (nájmu podniku) či jeho významné části rozhoduje jednatel X spol. sml. může stanovit, že tom podléhá schválení valnou hromadou
 8. §195 ZOK - má-li společnost více jednatelů, vyžaduje se k obchodnímu vedení souhlas většiny z nich X spol. sml. může pro rozhodování o obchodním vedení stanovit jinou většinu

 


Poptávkový formulář

Zavoláme Vám zpět
Chat on WhatsApp
Nahoru